กรณีศึกษา เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
Friday 12 December, 2014 - 15:07

 

กรณีศึกษาที่ 1 ลดค่าไฟ Demand Charge โดยการเปลี่ยนเวลาอุ่นเครื่อง


โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์  มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยต้องมีการเปิดอุ่นเครื่องครั้งละ 1-2 ชั่วโมง เป็นประจำทุกเดือน  เดิมทำตามความสะดวกโดยไม่คำนึงถึงค่า Peak Demand

       

   


 

การคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

หลังจากการเก็บบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ให้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิด Peak Demand ได้จัดให้มีการทำตารางเวลาการบำรุงรักษาใหม่ โดยให้ทำในช่วงที่มีการใช้พลังงานน้อย ทำให้ประหยัดค่า Demand Chargeได้ ประมาณ 60 กิโลวัตต์  ดังนี้

 

ความต้องการพลังงานที่สามารถประหยัดได้    = 60   กิโลวัตต์ ต่อ เดือน

อัตราค่า Demand Charge                         =  132.93  บาท/กิโลวัตต์ (TOU)

คิดเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้   =  60 x 132.93    

                                           =    7,975.80        บาท ต่อเดือน

                                           =  95,709.60        บาท  ต่อปี  

 

 

 

กรณีศึกษาที่ 2  การลดความสูญเปล่าโดยปรับลดอุณหภมิภายในเตาอบโลหะ เมื่อไม่มีการใช้งาน 

 

ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  มีการใช้งานเตาอบโลหะ (Brazing Furnace) ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานตลอดเวลา  ในการทำงานกะกลางคืน   ระหว่างเวลา 20.00 – 05.00 น. พบว่าส่วนใหญ่งานจะทำเสร็จภายในเที่ยงคืน ซึ่งปกติพนักงานก็จะหยุดการทำงาน โดยไม่ได้ปรับลดอุณหภูมิเตาอบเชื่อมชิ้นงาน  

 

 

แนะนำให้ปรับลดอุณหภูมิเตาจากประมาณ 1100 องศาเซลเซียส เหลือประมาณ 900 องศาเซลเซียส (Stand By Temperature) เมื่อไม่มีการทำงาน


 

 

ทำให้ประหยัดพลังงานได้ ประมาณ 200 หน่วยต่อวัน   หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 147,840 บาท ต่อปี

 

 


กรณีศึกษาที่ 3   การลดระยะเวลาการอุ่นเครื่องฉีดพลาสติก ช่วงเช้าวันจันทร์


ในโรงงานฉีดพลาสติก  ปกติพนักงานจะเปิดเครื่องฉีดพลาสติกและเครื่องอบเม็ดพลาสติกทุกเช้าวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 04.00น. โดยมีเครื่องฉีดที่ต้องทำการเปิดประมาณ 22 เครื่อง และทำงานต่อเนื่องไปจนถึงเช้า ของวันอาทิตย์ (ทำงาน 24 ชั่วโมง) จึงปิดเครื่อง


 

 

 

เมื่อนำเครื่องมือมาตรวจวัดการใช้พลังงานไฟ ในลักษณะปัจจุบันที่ทำอยู่ และพล้อตกราฟดังภาพข้างล่าง ทีมงานพบว่าสามารถลดระยะเวลาการอุ่นเครื่องฉีดจากเดิมเปิด 04.00น. เป็น 06.00 น.โดยไม่มีผลต่อการเริ่มทำงานที่เวลา 7.00 น.

 

 

 

 

ทีมงานได้เปลี่ยนระยะเวลาการอุ่นเครื่องฉีดจากเดิมเปิด 04.00น. เป็น 06.00 น.  วัดค่าและแสดงด้วยกราฟ   พบว่าการลดเวลาอุ่นเครื่องฉีด ไม่มีผลกระทบต่อการเริ่มทำงานที่เวลา 7.00 น. แต่อย่างใด


 

การคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

สามารถลดเวลาการอุ่นเครื่องฉีดพลาสติก เฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้ง  สามารถลดการใช้พลังงานได้เฉลี่ย  2 ชั่วโมง ต่อครั้ง

ประหยัดพลังงานเท่ากับ   = ( 140 – 30 )  กิโลวัตต์ x  2   ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                         =  220  กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อสัปดาห์ x 4 ครั้งต่อเดือน x 12 เดือน 

                          = 10,560  หน่วยต่อปี

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้เท่ากับ   = 10,560 x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.89 บาทต่อหน่วย

                                       =  30,518.40 บาทต่อปี  

 

 


กรณีศึกษาที่ 4     การได้รับเงินคืนจากการไฟฟ้าเพราะมีการเก็บข้อมูลที่ดี

 

การไฟฟ้ามีการคิดค่าไฟฟ้า มากกว่าความเป็นจริงเนื่องจากมิเตอร์ทำงานผิดปกติ  ที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการขอคืนเงินจากการไฟฟ้า โดยจัดทำกราฟการใช้พลังงานจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสำหรับเป็นข้อมูลใช้ประกอบการขอคืนเงินจากการไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าได้ลดค่าไฟฟ้าคิดเป็นเงิน 165,115.75 บาทในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าของเดือนถัดมา